නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානය

පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි

ගුවන් නිල ඇඳුම් රෙදි

කාර්යාල නිල ඇඳුම් රෙදි

OEM/ODM

සමාගම් සේවය

1

පැය 24 පුරා සේවය

පැය 24 පුරා පාරිභෝගිකයා
සේවා විශේෂඥ

2

සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට ගෙන යාම

සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට යැවීම
කලාපයේ

3

ගිණුම දිගු කිරීම

ඇති පාරිභෝගිකයින්
කිහිප වරක් සහයෝගයෙන් කටයුතු කළා
ගිණුම් කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය

සමාගම් අයදුම්පත්

තව